Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών

11 Σεπτεμβρίου, 2020 15:16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 ΜΗΝΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ και σύμφωνα με το οποίο: «Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 2. Την με ημερ.11/9/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Μοσχάτου-Ταύρου, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού, δέκα (10) ατόμων, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 4μηνών ,  για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών λόγω κορωνοϊού.
 3. Tην υπ αριθ. ΠΝΠ ΦΕΚ 64/Α/2020 , «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-1»
 4. Το γεγονός της λήψης εκτάκτων και κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί και λαμβάνονται από την Κυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο, για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας καθώς και στην προληπτική απομάκρυνση υπαλλήλων ΑμεΑ και υπαλλήλων υπαγόμενων σε ευπαθείς ομάδες για την διαφύλαξη της υγείας τους, σύμφωνα με τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και την αναγκαιότητα διασφάλισης της κατ’ ελάχιστο λειτουργίας του δήμου και των υπηρεσιών του. 
 5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 51888/ΓΔ4/2020 ΦΕΚ 1739/Β/6-5-2020 Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους.
 6. Το υπ΄αριθ. 3780/Β/8-9-2020 ΦΕΚ όπου δημοσιεύτηκε η αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/8-9-2020 ΚΥΑ και ειδικότερα το άρθρο 6 της εν λόγου ΚΥΑ, με την οποία ρυθμίζονται μεταξύ άλλων , θέματα λειτουργίας εκπαιδευτικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 7. Τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής έπειτα από την επαναλειτουργία τους.

Ανακοινώνει

Την   πρόσληψη,   µε   σύμβαση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου  ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών, συνολικά δέκα  (10) ατόμων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων για αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 του Δήμου  Μοσχάτου – Ταύρου, που   εδρεύει στο Μοσχάτο Νομού Αττικής και συγκεκριμένα τους εξής ανά υπηρεσία,  έδρα,  ειδικότητα  και  διάρκεια  σύμβασης,  αριθμού  ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
001Δήμος  Μοσχάτου Ταύρου  Μοσχάτο    ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (εσωτερικών χώρων)  4μηνης10

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει  εκτέλεση των καθηκόντων  της θέσεως που επιλέγουν  .
 2. Να είναι Έλληνες πολίτες ή να έχουν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με το αρθ. 12 του Ν. 3584/2007.
 3. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 4. Να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν:

 1. Αίτηση
 2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 4. Βεβαίωση ανεργίας
 5. Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναγράφονται τα παρακάτω:

 α) περί μη ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής              

      συμπαράστασης σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3584/07 και

             β)  περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας για την απασχόληση τους στην ως άνω    

                  ειδικότητας.

Σύμφωνα με το υπ. αριθ΄75/Α/30-3-2020, σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19. Για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες πρόσληψης υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στο email  : [email protected]  , μέχρι το Σάββατο 12/09/2020 και ώρα 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης Ηλεκτρονικά από το site https://dimosmoschatoutavrou.gr/  του Δήμου Μοσχάτο Ταύρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ