Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως συμπληρώθηκε με την με την παρ. 3 του αρθ. 44 του ν. 3979/11, ΦΕΚ 138 Α/16-6-11
2. Τους τομείς των δράσεων του Δήμου και τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες στις οποίες πρέπει ο Δήμος μας να ανταποκριθεί.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Σάββα, (χωρίς αμοιβή) ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο καθημερινότητας και ποιότητας ζωής στον οποίο αναθέτει τα εξής:
α) Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου

β) Την επίβλεψη Μελετών.

γ) Την επίβλεψη και εποπτεία των Τεχνικών Έργων πάσης φύσεως (οδοποιίας, Κτιριακών Έργων, Έργων Υπαίθριων Χώρων, Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, αντιπλημμυρικών έργων).

δ) Την επίβλεψη συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, των αντλιοστασίων, της αποχέτευσης .

ε) Την εποπτεία και ευθύνη για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών των περιοχών του Δήμου .

στ) Την επίβλεψη των τεχνικών συνεργείων και των συνεργείων αυτεπιστασίας – Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών- επίβλεψης καλής λειτουργίας και συντήρησης όλων των εγκαταστάσεων του Δήμου (Κτιριακές, γήπεδα, παιδικές χαρές κ.λπ) .

ζ) Τον καθορισμό χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης- καθορισμού αναπηρικών θέσεων στάθμευσης.

Για την υλοποίηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους καθ΄ύλην αρμόδιους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

Αναθέτουμε την υπογραφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΔΔΚ) εγγράφων σχετικών με τους τομείς ευθύνης, καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει. Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε Δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες του Δήμου, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως συμπληρώθηκε με την με την παρ. 3 του αρθ. 44 του ν. 3979/11, ΦΕΚ 138 Α/16-6-11
 2. Τους τομείς των δράσεων του Δήμου και τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες στις οποίες πρέπει ο Δήμος μας να ανταποκριθεί.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

                Ορίζει ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου (χωρίς αμοιβή), τους κατωτέρω Δημοτικούς  Συμβούλους της πλειοψηφίας για την εποπτεία και τον συντονισμό των τομέων ως εξής:

 1. Εντεταλμένη σύμβουλος Υγείας – Προληπτικής Ιατρικής – Φροντίδας οικογένειας – Δομών φτώχειας-Αιμοδοσίας: Γαβαλά – Πιπερίδη Ζαμπία.
 2. Εντεταλμένος σύμβουλος Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων – Επαφών με πολιτιστικούς Συλλόγους για επίλυση των προβλημάτων τους: Δείξιμος Παντελεήμων (Άκης).
 3. Εντεταλμένος σύμβουλος Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Θεμάτων Ελαιώνα, Προαστιακού: Κελεσίδης Δημήτριος.
 4. Εντεταλμένος σύμβουλος Αθλητισμού και λειτουργίας Αθλητικών χώρων (Ποδόσφαιρο): Κόλλιας Δημήτριος.
 5. Εντεταλμένος σύμβουλος Εθελοντισμού – Προγραμμάτων Αθλητισμού Δήμου– Αθλητισμού ΑΜΕΑ – Σχολικών Αγώνων- Αθλοδιακοπών : Κοτζαμπασάκης Ευάγγελος.
 6. Εντεταλμένος σύμβουλος Γραφείου Ενημέρωσης Ανέργων – Επιχειρήσεων– Προγραμμάτων ΟΑΕΔ: Κυριακόπουλος Ευστράτιος.
 7. Εντεταλμένος σύμβουλος Συμβουλίου Παραβατικότητας – Θεμάτων Βιομηχανικών & Βιοτεχνικών Δραστηριοτήτων – Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης : Πεφάνης Γεράσιμος.
 8. Εντεταλμένος σύμβουλος λειτουργίας Κοινωνικού Πανεπιστημίου – Διεθνών Σχέσεων: Σιώκας Απόστολος.
 9. Εντεταλμένη σύμβουλος Νέας Γενιάς – Βιώσιμης Κινητικότητας – Εξοικονόμησης Ενέργειας (Σύμφωνο Δημάρχων) – Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Αειφόρου Ανάπτυξης –Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ-ΣΕΣ): Τσέλιου Μαρία.

Αναθέτουμε την υπογραφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΔΔΚ) εγγράφων σχετικών με τους τομείς ευθύνης και εποπτείας της. Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε Δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

Οι ανωτέρω Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα βρίσκονται σε απόλυτη συνεργασία με τους καθ΄ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.

                Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες του Δήμου, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και  στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ