ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

Με απόφασή του, ο Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου ορίζει Αντιδημάρχους τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως εξής:

1) Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ταύρου, με αντιμισθία, τον Γεώργιο Δαμηλάκο

και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία καλής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Ταύρου, σε συνεργασία με τους καθ΄ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους και εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Τη συνεργασία με την δημοτική  κοινότητα για την επίλυση των προβλημάτων.

ε) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

στ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ζ) Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε ότι αφορά στη συμμετοχή και παρακολούθηση της υλοποίησης της  Ο.Χ.Ε. (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση).

η) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

Αναπληρώνει τον Δήμαρχο στα καθήκοντά του  όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται για το διάστημα από 6-3-2017 έως 5-3-2018.

Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

2) Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος , καθαριότητας και ανακύκλωσης, χωρίς αντιμισθία, τον Πέτρο Δημητρίου   

και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος , καθαριότητας και ανακύκλωσης και ειδικότερα του τμήματος καθαριότητας – ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος, του τμήματος κίνησης οχημάτων και δημοτικής συγκοινωνίας

β) Τη Διαχείριση Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και κίνησης οχημάτων.

καθώς και

γ) Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.

δ) Την τέλεση των πολιτικών γάμων

ε) Τη υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου  καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.

Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

3) Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Παιδείας,  με αντιμισθία, την Βασιλική Καραβία

και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικότερα  του τμήματος  Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού, του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, του τμήματος του Ταμείου, του τμήματος προμηθειών καθώς και του γραφείου οικονομικών θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου καθώς και του τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων.

β) Τη  συνυπογραφή των χρηματικών βεβαιωτικών καταλόγων είσπραξης και των χρηματικών εντάλματων    πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58   παρ.1 περιπτ. ε΄ ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α’/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α’/1959. ΕΣ Τμ. VII   175/2007).

γ) Την καλή λειτουργία των λαϊκών αγορών.

δ) Τον συντονισμό των Σχολικών Επιτροπών και προγραμμάτων του Δήμου για την παιδεία, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών και την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

ε) Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

στ) την έκδοση και υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, και την επιβολή προστίμων , εκτός όσων εκ του νόμου ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δημάρχου ως εκπροσώπου του Φορέα, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.

Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

4) Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικής Μέριμνας , Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Λειτουργία προγράμματος Διαύγεια, με αντιμισθία, τον Βασίλειο Γρούμπα

και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) την εποπτεία της εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, σε συνεργασία με τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους που έχουν σχετικές αρμοδιότητες στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής.

β) την μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής πολιτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας – Προστασίας.

γ) την  εποπτεία και  ευθύνη λειτουργίας του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείων ΔΕ Μοσχάτου – Ταύρου.

δ) την  εποπτεία και  ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης των ΚΕΠ στις Δημοτικές Ενότητες Μοσχάτου και Ταύρου.

ε) την ευθύνη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της μηχανοργάνωσης του Δήμου της λειτουργίας του προγράμματος Διαύγεια.

στ) την εποπτεία και ευθύνη των υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας του Δήμου ( πρωτόκολλο, καθαρίστριες κτιρίων,   φύλακες, κλητήρες, τηλ. κέντρο).

ζ) την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων

η) την τέλεση των πολιτικών γάμων

θ) την έκδοση και υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.

Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

5) Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Κηποτεχνίας, Παιδικών χαρών, φροντίδας αδέσποτων ζώων και τον Συντονισμό των Αθλητικών δραστηριοτήτων, με αντιμισθία, τον Γεώργιο Φελλά

και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας  και ειδικότερα του τμήματος μελετών και εποπτείας και του τμήματος συντήρησης πρασίνου περιβάλλοντος και  ελεύθερων χώρων.

β) Την εποπτεία των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αναβάθμισης πρασίνου του Δήμου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα κ.λπ.).

γ) Την μέριμνα για τη συντήρηση των παιδικών χαρών.

δ) Την μέριμνα για τη συντήρηση των πάρκων και πλατειών, συμπεριλαμβανομένων και των συντριβανιών του Δήμου.

ε) Την μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λπ.).

στ) Το συντονισμό των Αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου σε συνεργασία με τους καθ΄ύλην αρμόδιους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

ζ)  Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

η)  Την έκδοση και υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.

Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.