side-area-logo

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021

Καλούνται οι μητέρες που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας να υποβάλλουν «Αίτηση – ενδιαφέροντος» προσκομίζοντας και τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο) σε ισχύ.
 2. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους ή εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού, για το φορολογικό έτος 2019 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2019 έως 31/12/2019).

Εκκαθαριστικό Σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν θα είναι αποδεκτό και θα συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Στο εισόδημα θα περιλαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία της Ανακοίνωσης για όλες τις αιτούσες. Σε περίπτωση που προσκομιστεί πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα πλην της Ελληνικής, το πιστοποιητικό συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση.

Επιπλέον:

 • για διαζευγμένους γονείς απαιτείται: Αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 • για γονείς σε χηρεία απαιτείται: Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • για τις άγαμες μητέρες απαιτείται: Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία της Ανακοίνωσης
 • για τις ανάδοχες μητέρες απαιτείται: Οποιοδήποτε έγγραφο της Επιτροπείας ανήλικου τέκνου
 1. Δικαιολογητικά απασχόλησης ανά περίπτωση

(Όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 αφορούν και τους δύο γονείς).

4.1 Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, απαιτούνται:

 • Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα αναφέρει υποχρεωτικά εάν πρόκειται για πλήρη ή μερική απασχόληση, ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα και να έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της Ανακοίνωσης. Επίσης, εργόσημα /αντίγραφο ενσήμων εκτυπωμένο από τον ΕΦΚΑ ή διαδικτυακά από το efka.gov.gr του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή αναγγελία πρόσληψης για νεοπροσληφθέντες.4.2 Για εργαζόμενους  στο Δημόσιο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή τα ΝΠΔΔ αυτών, απαιτείται:
 • Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα αναφέρει υποχρεωτικά εάν πρόκειται για πλήρη ή μερική απασχόληση, ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα και να έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της Ανακοίνωσης

4.3. Για αυτοαπασχολούμενο γονέα, απαιτούνται:

 • Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.

4.4 Για άνεργους γονείς, απαιτούνται:

 • Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία της Ανακοίνωσης.

4.5 Βεβαίωση φοίτησης τελευταίου εξαμήνου από τη Γραμματεία του Εκπαιδευτικού ιδρύματος   για γονείς που είναι φοιτητές ή μαθητές με την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται (σε αυτή την περίπτωση δεν μοριοδοτείται η κάρτα ανεργίας).

 1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (εκδίδεται από το Δημοτολόγιο ή ΚΕΠ) ή λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ) ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας.

Υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

 1. Βεβαίωση υγείας του παιδιού.
 • Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέ­πονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
 1. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων από τρίτες χώρες, έκτος των προαναφερόμενων δικαιολογητικών απαιτούνται:
 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίουσε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφρασή του (αν δεν είναι με λατινική γραφή).
 • Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αίτηση,όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται.
 1. Βεβαίωση από το Στρατό (για γονέα Στρατιώτη).
 2. Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕΠΑ) σε ισχύ για παιδί που ανήκει στηνομάδα ΑΜΕΑ ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 3. Ιατρική γνωμάτευση-έκθεση Ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ή από Δημόσιο νοσοκομείο ή ιατροπαιδαγωγικό κέντρο για παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία μπορούν να ενταθούν στο κοινό πλαίσιο λειτουργιάς του Παιδικού Σταθμού
 4. Αποδεικτικό εξόφλησης των τροφείων τουλάχιστον έως 28-02-2020, εφόσον βέβαια υποχρεούνταν οικονομικής συμμετοχής(για τις αιτήσεις επανεγγραφών βρεφών-νηπίων)Όσοι δεν είναι ταμειακά ενήμεροι δεν μοριοδοτούνται σε καμία κατηγορία.
 1. Υπεύθυνη Δήλωση και από  τους δύο γονείς για αποδοχή του κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών(χορηγείται από την υπηρεσία)
 2. Αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την περίοδο 2020-2021. Δεδομένου ότι κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων δεν θα έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα εγγραφών ΕΣΠΑ, οι γονείς υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι θα προσκομίσουν αντίγραφο της προαναφερομένης αίτησης συμμετοχής έως τη λήξη υποβολής των αιτήσεων στο ΕΣΠΑ.

Εάν ο φάκελος που έχει υποβληθεί δεν είναι πλήρης τότε αυτόματα χάνει τη θέση του στην δομή.

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από τη Διεύθυνση των παιδικών σταθμών κατά την εγγραφή και δεν προσκομιστεί συνιστά λόγο απόρριψης.

Η υποβολή της αίτησης εγγραφής, επανεγγραφής καθώς και η φιλοξενία των παιδιών που θα επιλεγούν θα πραγματοποιείται στις Δομές της Δημοτικής Κοινότητας κατοικίας τους.

Εφόσον εξακολουθεί να ισχύει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ θα συμμετέχει με τις δομές του και για το σχολικό έτος 2020-2021.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι γονείς που φιλοξενούνται τα παιδιά τους στις Δομές μέσω επιδοτουμένου προγράμματος ΕΣΠΑ, καθώς και οι νέες εγγραφές που πληρούν τις προϋποθέσεις για φιλοξενία μέσω του παραπάνω προγράμματος ΕΣΠΑ, πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να υποβάλουν αίτηση και στο ΕΣΠΑ με πλήρη φάκελο και θα πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την περίοδο 2020-2021. Δεδομένου ότι κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων επανεγγραφής, δεν θα έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα εγγραφών ΕΣΠΑ, οι γονείς υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι θα προσκομίσουν αντίγραφο της προαναφερομένης αίτησης συμμετοχής έως τη λήξη υποβολής των αιτήσεων στο ΕΣΠΑ.

Εάν ο φάκελος που έχει υποβληθεί δεν είναι πλήρης τότε αυτόματα το παιδί χάνει τη θέση του στην δομή.

§  Σχετικά με την εγγραφή των βρεφών και των νηπίων που θα επιλεγούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ (δικαιούχοι voucher), θα ισχύει το εξής:

ü  Οι νέες εγγραφές καλύπτονται με σειρά μοριοδότησης αφού ολοκληρωθεί η έκδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος ΕΣΠΑ.

ü  Εάν ένα παιδί, που έχει εγγραφεί μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ στις δομές μας παραιτηθεί από το πρόγραμμα  αυτόματα χάνει τη θέση του στην δομή.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

 

1. Κάτοικος Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου 10 μόρια
2. Παιδί εγγεγραμμένο στις Δομές την σχολική χρονιά 2019-2020 80 μόρια
3. Φιλοξενία  άλλου νηπίου σε Δομή του ΝΠΔΔ 30 μόρια

 

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

 

1. Άγαμη μητέρα ή πατέρας 25 μόρια
2. Ειδικές οικογενειακές καταστάσεις (διαζευγμένοι γονείς, γονέας που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, γονέας φοιτητής ή μαθητής) 20 μόρια
3. Γονείς σε χηρεία 50 μόρια
4. Ανάδοχη οικογένεια 30 μόρια
5. Άτομο στην οικογένεια  με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% (πατέρας, μητέρα, τέκνο) 30 μόρια
6. Για κάθε τέκνο στην οικογένεια 5 μόρια

 

 

Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (Για εισοδήματα)

 

1. 0.000,00€  –  20.000,00€ 30 μόρια
2. 20.001,00€ –  40.000,00€ 20 μόρια
3. 40.001,00€  – 50.000,00€ 10 μόρια
4. 50.001,00€  – 60.000,00€ 5 μόρια

 

Δ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

 

1. Εργαζόμενες μητέρες με πλήρη απασχόληση 30 μόρια
2. Εργαζόμενες μητέρες με μερική  απασχόληση ή εποχική εργασία ή αυτοαπασχολούμενη 20 μόρια
3. Άνεργη μητέρα 5 μόρια
4. Εργαζόμενος πατέρας 10 μόρια
5. Άνεργος πατέρας 5 μόρια
6. Άνεργοι και οι δύο γονείς 20 μόρια

 

 

*Για κάθε επιμέρους κριτήριο θα πρέπει να προσκομίζεται το ανάλογο αποδεικτικό έγγραφο.

 

Σημείωση: Μηνιαία οικονομική εισφορά:

 

þ   Για ετήσιο οικονομικό εισόδημα έως 20.000,00 €           u 50 €

þ   Για ετήσιο οικονομικό εισόδημα έως 30.000,00 €           u 70 €

þ   Για ετήσιο οικονομικό εισόδημα έως 40.000,00 €           u 90 €

þ   Για ετήσιο οικονομικό εισόδημα έως 50.000,00 €           u 120 €

þ   Για ετήσιο οικονομικό εισόδημα έως 55.000,00 €           u 150 €

þ   Για ετήσιο οικονομικό εισόδημα άνω των  55.000,00 €  u 200 €

Σε περίπτωση ύπαρξης ωφελούμενης μητέρας της οποίας φιλοξενούνται δύο παιδιά και άνω (αδέλφια) να χορηγείται έκπτωση 20% στο δεύτερο παιδί. Η συμμετοχή θα καταβάλλεται για όλο το σχολικό έτος ανεξάρτητα από τις πιθανές απουσίες των νηπίων (οποιασδήποτε αιτιολογίας).

O μήνας Ιούλιος θα καταβάλλεται κατά το ήμισυ τους μήνες Νοέμβριο και Απρίλιο.

Τα κοινωνικά περιστατικά με αποδεικτικά έγγραφα ή έγγραφο της κοινωνικής υπηρεσίας θα απαλλάσσονται από την οικονομική συμμετοχή καθώς και οι γονείς που έχουν εγγράψει τρία παιδιά (αδέλφια) θα απαλλάσσονται από την οικονομική συμμετοχή για το τρίτο παιδί.

Στις περιπτώσεις που κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς ένας από τους γονείς πάψει να εργάζεται καθώς και στους πολύτεκνους γονείς θα χορηγείται έκπτωση ποσοστού 30%.

Σε παράλληλες περιπτώσεις ισχύει η έκπτωση με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνυπολογίσουν αθροιστικά.

 

Οι αιτήσεις για τις επανεγγραφές θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρες 09:00 – 12:00 στους παιδικούς σταθμούς που φιλοξενούνται τα νήπια.

Οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020 έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρες 09:00 – 12:00

 

 • Για την Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου:

Πίνδου 43, Μοσχάτο (Α΄ Βρεφονηπιακό σταθμό Δ.Κ. Μοσχάτου)τηλ. επικοινωνίας 210-4819393

Κοραή 2, Μοσχάτο (Β΄ Βρεφονηπιακό σταθμό Δ.Κ. Μοσχάτου)  τηλ. επικοινωνίας 210-4836262

 

 • Για την Δημοτική Κοινότητα Ταύρου:

Μυρακτης 1 Ταύρος (Α΄ Βρεφονηπιακό σταθμό Δ.Κ. Ταύρου) τηλ. επικοινωνίας 210-3462441

Ανδρούτσου & Κορυζή (Β΄ Βρεφονηπιακό σταθμό Δ.Κ. Ταύρου) τηλ. επικοινωνίας 210-3478380

 

Τα έντυπα των αιτήσεων θα διατίθενται από τους παιδικούς σταθμούς που υποβάλλονται οι αιτήσεις, και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου www. dimosmoschatou-tavrou.gr από Παρασκευή 22  Μαΐου 2020.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στα σημεία διανομής των αιτήσεων, τέλος Ιουνίου.

 • Τα παιδιά των επανεγγραφών θα ξεκινήσουν έως 6/9/2020, ενώ οι νέες επιλογές έως 16/9/2020.

 

Συνημμένα Έγγραφα:

Ανακοίνωση
Αίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση
Υπεύθυνη Δήλωση 2

 

Η Πρόεδρος

Λουκάκη Δέσποινα