side-area-logo

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ ΤΗΝ 30/6/2020

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ και σύμφωνα με το οποίο: «Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 2. Την υπ΄αριθ. 110/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Μοσχάτου-Ταύρου, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού, δώδεκα (12) ατόμων, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως και την ημερομηνία λήξης της σχολικής χρονιάς ήτοι 30/6/2020 , για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών λόγω κορωνοϊού.
 3. Το υπ΄αριθ. 599/2020 έγγραφο της Προέδρου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα την άμεση πρόσληψη εργατών καθαριότητας.
 4. Tις υπ αριθ. ΠΝΠ ΦΕΚ 55/Α/2020, ΠΝΠ ΦΕΚ 64/Α/2020 , ΠΝΠ 68/Α/2020 & ΠΝΠ 75/Α/2020 «Προσλήψεις  Εκτάκτου Προσωπικού για την αντιμετώπιση του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ».
 5. Το γεγονός της λήψης εκτάκτων και κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί και λαμβάνονται από την Κυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο, για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας καθώς και στην προληπτική απομάκρυνση υπαλλήλων ΑμεΑ και υπαλλήλων υπαγόμενων σε ευπαθείς ομάδες για την διαφύλαξη της υγείας τους, σύμφωνα με τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και την αναγκαιότητα διασφάλισης της κατ’ ελάχιστο λειτουργίας του δήμου και των υπηρεσιών του.
 6. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Δ1/Γ.Π.οικ.28953 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ σχετικά με «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας (μέσω καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών μέσων σε επιφάνειες) στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 μετά την επιστροφή στις Σχολικές Μονάδες και στους φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες»
 7. Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 51888/ΓΔ4/2020 ΦΕΚ 1739/Β/6-5-2020

Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους.

 1. Τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής έπειτα από την επαναλειτουργία τους.

 

Ανακοινώνει

Την   πρόσληψη,   µε   σύμβαση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου  ορισμένου χρόνου διάρκειας έως και την ημερομηνία λήξης της σχολικής χρονιάς ήτοι 30/6/2020, συνολικά δώδεκα  (12) ατόμων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων για αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 του Δήμου  Μοσχάτου – Ταύρου, που   εδρεύει στο Μοσχάτο Νομού Αττικής και συγκεκριμένα τους εξής ανά υπηρεσία,  έδρα,  ειδικότητα  και  διάρκεια  σύμβασης,  αριθμού  ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

001 Δήμος  Μοσχάτου Ταύρου  

Μοσχάτο

 

 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

(εσωτερικών χώρων)

 

 (έως και 30/6/2020) 12

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει εκτέλεση των καθηκόντων  της θέσεως που επιλέγουν  .
 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή να έχουν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με το αρθ. 12 του Ν. 3584/2007.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 • Να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν:

 1. Αίτηση
 2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 4. Βεβαίωση ανεργίας
 5. Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναγράφονται τα παρακάτω:

α) περί μη ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3584/07 και

β)  περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας για την απασχόληση τους στην ως άνω ειδικότητας.

Σύμφωνα με το υπ. αριθ΄75/Α/30-3-2020, σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19. Για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες πρόσληψης υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στο email  : tpm2@0144.syzefxis.gov.gr  , μέχρι την Τρίτη 02/06/2020 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το Τμήμα προσωπικού επί της Κοραή 36 στο Δημαρχείο  Μοσχάτου Ταύρου (πληροφορίες στα τηλ.2132019621-604)

Ανακοίνωση
Αίτηση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ